News:

জনবল

Teachers Name Designation Email Photo
FARID SHAIKH Lecturer sheikhf1011989@gmail.com
MD. SHAHADAT HOSSAIN KHANDAKER Headmaster shahadathkhshs@gmail.com
MD. ABDUR RAHIM Assistant Headmaster abdurrahimahm@yahoo.com
ROZINA AKHTER Assistant Teacher rozina.shs@gmail.com
SUCHITRA BAROI Assistant Teacher suchitrabaroi@gmail.com
MD. JOYNAL ABEDIN Assistant Teacher jnujoynal@gmail.com
SHANTO ISLAM Assistant Teacher shanto_i@yahoo.com
MD. SOHORAB HOSSAIN Assistant Teacher sohorab.iu@gmail.com
FEROZ AHMED Assistant Teacher ahmedsharker@gmail.com
NARAYAN CHANDRA SARKER Assistant Teacher ncsarker.bd@gmail.com
GOWRI RANI KUNDU Assistant Teacher gowriranikundu@yahoo.com
SYED A.K.M. ASHRAFUL AZAM Assistant Teacher ashrafulazam02@gmail.com
MUHAMMAD ANOWAR HUSAIN Assistant Teacher mdahossain321@gmail.com
RASHIDUL KAMAL Assistant Teacher rashidulkamal@yahoo.com